مسئول امور استان های سازمان اوقاف گفت: آثار اجتماعی وقف را در جامعه نهادینه کنیم تا مردم در زندگی خود از برکات وقف بهره مند شوند.

به گزارش خبرگزاری زیارت نیوز، روحانی نژاد با بیان اینکه مسئله وقف در جامعه بخوبی نهادینه نشده است، اظهار داشت: آثار اجتماعی و نقش وقف در جامعه را باید به مردم نشان دهیم تا زندگی مردم متحول شود.

مسئول امور استان های سازمان اوقاف گفت: سیاست سازمان اوقاف در سال های پیش رو تبدیل موقوفات به پروژ ه های بزرگ از جمله در جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان و کمک به بیکاری در جهت پیشرفت است.
روحانی نژاد افزود: سیاست فعلی سازمان اوقاف ارتقاءبهره وری هم در تولید ثروت و هم نیت واقفین عملیاتی شده است.
وی اضافه کرد: توقع سازمان اوقاف از جامعه رسانه ای و مبلغین در جهت سوق اهداف بنا بر نیاز مردم است.
مسئول امور استان های سازمان اوقاف بیان داشت: بر اساس شرایط اقتصادی فعلی دنیا در زمینه وقف به دنبال ایجاد اندیشه های نو هستیم.
روحانی نژاد با بیان اینکه تغییرات در استان روال طیبعی است افزود: ایشان یک فرد ارزشی و از خانواده اوقاف است.