اِنِّ اللهَ تَبَارَکَ وَتَعَالی خَلَقَ آدَمَ و بَـنیِـه وَرَکِـبَ جَسَدِهِ مِنْ اَرْبَـعَـة اَشْـیاءِ رَطَب و یَابِس وَ سَخِن وَ بَارِد.

خداوند بدن آدم و فرزندانش را از چهار چیز ترکیب داده است.مرطوب و خشک و گرم و سرد. انسان را از خاک آفرید. و در آن نفس و روح قرار داد. خشکی هر بدنی، از ناحیه خام است؛ رطوبت بدن، از ناحیه آب است؛ گرمی بدن، از ناحیه نفس است؛ و سردی بدن، از ناحیه روح است. بعد از این خلق اول، خداوند چهار چیز دیگر را در بدن خلق کرد. که قوام بدن بر آنها استوار است. این طبایع چهارگانه به تنهائی کارائی ندارند. و هر طبعی باید در کنار طبایع دیگر باشد. این طبایع عبارتند از: سودا،صفرا،دم و بلغم.¹

 


همانگونه که از حدیث قُدسی فوق درمی‌یابیم؛ انسانها از چهار خَلط و طبایع یا مزاج و ماده خلق شده‌اند. نکته قابل ملاحظه آنست که ما چگونه باید مزاج خود را بشناسیم؛ تا بتوانیم بیماری‌های مربوط به آنرا شناسایی و پیشگیری یا درمان نمائیم.


هرچیزی مزاجی دارد

این نکته قابل توجه است که هر چیزی در این عالم هستی؛ دارای مزاج خاصی است. حیوانات،گیاهان،فصول،سنین و اعضاء و جوارح بدن؛ که به ترتیب و اختصار به آنها اشاره‌ای گذرا می‌کنیم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱-( علل الشرایع، ج۱، ص ۱۱۰ ح۹)

منبع کتاب سبک زندگی اسلامی ایرانی
نویسنده محمود مرادی نژاد